Make your own free website on Tripod.com

นายสมใจ  การมาสม
ตำแหน่ง  อาจารย์  2 ระดับ 7   
เกิดวันที่    22  ธันวาคม  2500
วุฒิการศึกษา  ปวช. พานิชการราชดำเนิน
วิชาเอก  เลขานุการ
เข้ารับราชการเมื่อ 1 กุมภาพันธ์  2523
ครูพิเศษ
สอนวิชา สังคม ป.3 , คณิตศาสตร์ ป.1- ป.2,
วิทยาศาสตร์. ป.
1 - ป.3

นายถวิล  รัตนพงษ์
ตำแหน่ง    อาจารย์  2 ระดับ 7  
เกิดวันที่  14  เมษายน 2500
วุฒิการศึกษา    ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาเอก   บริหารการศึกษา
เข้ารับราชการเมื่อ 16 มิถุนายน 2524
ครูพิเศษ
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ป.1 สุขศึกษาและพลศึกษา 1-6

นางชัญญรัตน์ ยุกต์แผน
ตำแหน่ง  อาจารย์  2 ระดับ 7  
เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม 2503
วุฒิการศึกษาค.บ.วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
เข้ารับราชการเมื่อ 4 มิถุนายน  2563
ประจำชั้น ป.6
สอนวิชา ศิลปะ

นางสาวคราด  ยอดสวัสดิ์
ตำแหน่ง  อาจารย์  2 ระดับ 7   
เกิดวันที่ 10  เมษายน  2506
วุฒิการศึกษา วท.บ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเกษตรบางพระ
วิชาเอก พืชศาสตร์
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กศ.ม.(ประถมศึกษา) มศว.ประสานมิตร
เข้ารับราชการเมื่อพฤศจิกายน  2531
ประจำชั้น ป.2
สอนวิชา ภาษาไทย ป.1-ป.2
ภาษาอังกฤษ  ป. 2  สังคม ป.2

นางสาวจารุภัทร  หวานสนิท
ตำแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ 3  
เกิดวันที่  26  เมษายน  2522             
วุฒิการศึกษา ค.บ. สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
โปรแกรมวิชา   ภาษาไทย  
วิชาโท คหกรรม
เข้ารับราชการเมื่อ  3  พฤศจิกายน  2546
ประจำชั้น ป.5
สอนวิชา สังคม  ป. 4  ภาษาไทย ป.4-6
นางสาวเนตรชนก รักกาญจนันท์
ตำแหน่ง   อาจารย์  1 ระดับ 4
เกิดวันที่  15  กรกฎาคม  2517
วุฒิการศึกษา ค.บ. สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
เข้ารับราชการเมื่อ  16  กุมภาพันธ์  2547
ประจำชั้น อนุบาล 1
สอนชั้น  อนุบาล 1
นางสาวอาทิกา นุ่มบุญนำ
ตำแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ 4  
เกิดวันที่  27 มิถุนายน 2524
วุฒิการศึกษา ค.บ. สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
เข้ารับราชการเมื่อ  1พฤศจิกายน  2547
ประจำชั้น ป.4
สอนวิชา คอมพิวเตอร์ 1-6 กอท.1-6
นางสาวศมากร พาน้อย
ตำแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ 4  
เกิดวันที่  16 ตุลาคม 2524
วุฒิการศึกษา ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
เข้ารับราชการเมื่อ  26 ธันวาคม 2548
ประจำชั้น อนุบาล 2
สอนวิชา -

นางสาวนิภา ศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ 3  
เกิดวันที่  14 มีนาคม 2525
วุฒิการศึกษา ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับราชการวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ประจำชั้น ป.1
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

นายวรพจน์ พุ่มเจริญดี
ตำแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ 3  
เกิดวันที่  8 พฤษภาคม 2520
วุฒิการศึกษา ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับราชการวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ประจำชั้น -
สอนวิชา สังคม , การใช้ห้องสมุด
นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา
ตำแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ 4
เกิดวันที่  13 เมษายน 2524
วุฒิการศึกษา ค.บ. ราชภัฏจันเกษม เข้ารับราชการวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ประจำชั้น ป.3
สอนวิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
ตั้งใจเรียน....เพียรทำดี....มีวินัย....ใฝ่คุณธรรม  
       
     

นางพนิดา     ปานออ
ตำแหน่ง
   อาจารย์ใหญ่  
เกิดวันที่     15  กุมภาพันธ์  2503
วุฒิการศึกษา  
กศ.บ. วิทยาศาสตร์
กศ.ม. บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
เข้ารับราชการเมื่อ  22  สิงหาคม  2527 
ผลงานเด่น 
- ผลงานดีเด่น ครูภาษาไทย
   ระดับกรุงเทพมหานคร ปี 2540
- ครูอาสาสอนภาษาไทยในต่างประเทศ
  ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ระหว่าง พฤษภาคม – สิงหาคม  2541
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลี
   สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2544-2548
- อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตะล่อม
   สำนักงานเขตภาษีเจริญ  12 ต.ค. 2548

 

 
ٴǹ
 
     

โรงเรียนวัดตะล่อม

4 หมู่ 1 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ----- Tel.0-2410-1805