Make your own free website on Tripod.com
ตั้งใจเรียน....เพียรทำดี....มีวินัย....ใฝ่คุณธรรม
                               
                         
      นักเรียนชั้นป.1ถวายพระพร   คณะครูถ่ายภาพที่ระลึก  
   
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันถวายพระพร นักเรียนถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
ٴǹ
 
  นักเรียนชั้นป.6รำถวายพระพร    
  อาจารย์ใหญ่กล่าวคำถวายพระพร    
          นักเรียนและผู้ปกครองร่วมถวายพระพร    
       

โรงเรียนวัดตะล่อม

4 หมู่ 1 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ----- Tel.0-2410-1805