Make your own free website on Tripod.com
ตั้งใจเรียน....เพียรทำดี....มีวินัย....ใฝ่คุณธรรม
                     

    โรงเรียนวัดตะล่อม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2475 ในเนื้อที่ 2 ไร่ 31 ตารางวา
     ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน 88 คน ครู 2 คน
อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน

ปี พ.ศ. 2496 นางมาลี พินิจารมณ์ ครูใหญ่ได้บริจาคเงินจำนวน8,000.- บาท
ถมดินลาดพื้นซีเมนต์และก่ออิฐรอบตัวอาคาร ร่วมกันจัดซื้อที่ดินให้กับทางวัดเพื่อสร้างโรงเรียน
มีเนื้อที่ ทั้งหมด ประมาณ 1 ไร่ 31 ตารางวา โฉนดที่ดินเจ้าอาวาสเป็นผู้ถือเก็บรักษาไว้

พ.ศ. 2507 นายติ๊ด ชวยกระจ่าง ได้บริจาคเงินสร้างเสาธง
พ.ศ. 2521 - สร้างตึกอาคารเรียนแบบ 3 ชั้น แบบ กทม. ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน
                        - สร้างส้วมมาตรฐาน กทม. 1 หลัง 6 ห้อง
                        - สร้างบ้านพักครู 1 หลัง
พ.ศ. 2522 สร้างรั้วคอนกรีตโปร่ง 3 ด้าน ราคา 156,000.- บาท
พ.ศ. 2524 สร้างส้วมมาตรฐาน กทม. 10 ห้อง
พ.ศ. 2525 สร้างโรงฝึกงานและกิจกรรม 1 หลัง ราคา 213,120.- บาท
พ.ศ. 2526 ได้จัดตั้งมูลนิธิของโรงเรียนวัดตะล่อม(เกษมบุญเขตอุปถัมภ์ )
พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ สร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง ราคา 147,000.- บาท
พ.ศ. 2529 สร้างซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ราคา 11,000.- บาท
พ.ศ. 2531 สร้างเวทีถาวรในบริเวณอาคารเป็นเงิน 11,750.- บาท
พ.ศ. 2532 - สร้างก็อกน้ำดื่ม แบบ ศอ. 138 2 แห่ง จำนวน 10 ก๊อก เป็นเงิน 80,000.- บาท
พ.ศ. 2533 - ต่อเติมอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ รร. 870 ชั้นล่างโล่ง

   
           
 
ٴǹ
 

โรงเรียนวัดตะล่อม

4 หมู่ 1 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ----- Tel.0-2410-1805