Make your own free website on Tripod.com
ตั้งใจเรียน....เพียรทำดี....มีวินัย....ใฝ่คุณธรรม
                               
                         
      วงดนตรีของโรงเรียนค่ะ   การแสดงโปงลางของนักเรียนชั้นป.5  
   
การแสดงน่ารักๆของนักเรียนอนุบาล สุดหล่อป.3
 
ٴǹ
 
  การแสดงของนักเรียนชั้นป.3    
               
               
       

โรงเรียนวัดตะล่อม

4 หมู่ 1 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ----- Tel.0-2410-1805